Adatvédelmi nyilatkozat

HomeAdatvédelmi nyilatkozat

Adatkezelő megnevezése: PlaNET Győr Kft.
Adatkezelő székhelye: 9026 Győr, Körtöltés u. 11/A.
Adatkezelő fióktelepe: 9500 Celldömölk, Ság hegy 4250 hrsz.
Adatkezelő elérhetőségei:
e mail: info@deneshegybirtok.hutelefon: +36 96 331 015
web lap: www.deneshegybirtok.hu
Adatfeldolgozó neve: BARÁTH SZÁMVITELI Kft.
Adatfeldolgozó székhelye: 9023 Győr, Körkemence utca 8. 1. emelet 19.

A jelen adatvédelmi nyilatkozat az Adatkezelővel kapcsolatban álló természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelmére és a személyes adatok szabad áramlására vonatkozó szabályokat állapít meg. Az Adatkezelő adó és számviteli kötelezettségei teljesítéséhez könyvviteli szolgáltatói szerződéssel külső szolgáltatót, mint Adatfeldolgozót vesz igénybe, aki kezeli az Adatkezelővel szerződéses, vagy kifizetői kapcsolatban lévő természetes személyek személyes adatait az Adatkezelőt terhelő adó és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából.

Az adatvédelmi nyilatkozat célja

A PlaNET Győr Kft, mint a Dénes Hegybirtok üzemeltetője – továbbiakban: Adatkezelő tevékenységével kapcsolatban- mely szőlőbor áru értékesítése, forgalmazása, vendéglátóipari szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos adatkezelés – a vele kapcsolatban álló felhasználók személyes adatait kizárólag a szolgáltatások teljesítésének céljából és a teljesítéssel kapcsolatos kötelezettségei ( számlázás, kapcsolattartás ) teljesítése érdekében kezeli. Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen és a cél elérésére alkalmas. Az Adatkezelő a személyes adatokat kizárólag a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli. Az Adatkezelő tevékenysége során teljes mértékben meg kíván felelni a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak, különösen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében foglaltaknak.

Lényeges fogalmak, meghatározások
– a GDPR (General Data Protection Regulation) az Európai Unió új Adatvédelmi Rendelete
– adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely – törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között- önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés célját meghatározza, az adatkezelésre ( beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.
– adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang-vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők ( pl. ujj-vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.
– adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely – törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között és feltételekkel- az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján személyes adatokat kezel.
– személyes adat: az érintettre vonatkozó bármely információ;
– érintettek köre: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy.
– harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére irányuló műveleteket végeznek.
– az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, határozott és megfelelő tájékoztatáson alapuló egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy az akaratát félreérthetetlenül kifejező más magatartás útján jelzi, hogy beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez.;
– adatvédelmi incidens: az adatbiztonság olyan sérelme, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisülését, elvesztését, módosulását, jogosulatlan továbbítását vagy nyilvánosságra hozatalát, vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

Az adatkezelés irányelvei
A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni.
A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet.
A személyes adatok kezelésének célja megfelelő és releváns legyen, és csak a szükséges mértékű lehet.
A személyes adatoknak pontosnak és naprakésznek kell lenniük. A pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölni kell.
A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, hogy az érintettek azonosítását csak szükséges ideig tegye lehetővé.
A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.
Az adatvédelem elveit minden azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó információ esetében alkalmazni kell.
A 16. életévet be nem töltött személy érintett személyes adatai csak a felette szülői felügyeleti jogot gyakorló nagykorú személy hozzájárulása esetén kezelhető.
Az Adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát, illetve nyilatkozatának tartalmát ellenőrizni, így az érintett, illetve a szülői felügyeleti jogot gyakorló személy szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. Hozzájáruló nyilatkozat hiányában az Adatkezelő kizárólag jogszabály rendelkezése alapján, továbbá akkor kezeli 16. életévét be nem töltött személy adatait, ha az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges, valamint ha ahhoz az Adatkezelőnek jogos érdeke fűződik.

Személyes adatok kezelése
Az adatkezelésre csak akkor kerülhet sor, ha az érintett személy egyértelmű megerősítő cselekedettel, például írásbeli – ideértve az elektronikus úton tett – vagy szóbeli nyilatkozattal önkéntes, konkrét, tájékoztatáson alapuló és egyértelmű hozzájárulását adja az adatok
kezeléséhez. Az Adatkezelő szolgáltatásának igénybevételével az érintett személy a személyes adatai kezeléséhez hozzájárul. A személyes adatokat olyan módon kell kezelni, amely biztosítja azok megfelelő szintű biztonságát és bizalmas kezelését, többek között annak érdekében, hogy megakadályozza a személyes adatokhoz és a személyes adatok kezeléséhez használt eszközökhöz való jogosulatlan hozzáférést, illetve azok jogosulatlan felhasználását. A pontatlan személyes adatok helyesbítése vagy törlése érdekében minden ésszerű lépést meg kell tenni.

Az adatkezelés jogszerűsége
A személyes adatok kezelése akkor jogszerű, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
• az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez;
• az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;
• az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;

Az Adatkezelő tevékenységével összefüggésben az alábbi adatkezelési tevékenységet végzi:

1.) Megrendeléssel, számlázással, szolgáltatás nyújtással kapcsolatos adatkezelés

1.1 Adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja : Az Info tv. és a Számviteli törvény, jogalapja az érintett személy önkéntes hozzájárulása.

1.2 Az adatkezelés célja és időtartama: A megrendelés/ szolgáltatás teljesítése és a jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és a számviteli bizonylat megőrzési kötelezettség. A kiállított számlákat a 2000. évi C. törvény a számvitelről 169.§ (2) bekezdés alapján a számla kiállításától számított 8 évig meg kell őrizni.

1.3 A kezelt adatok köre:
név
e-mail cím
telefonszám
szállítási/ számlázási cím

2.) Hírlevél küldéssel kapcsolatos adatkezelés

2.1 Adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja : Az Info tv. és a Gazdasági reklámtevékenységről szóló 2008. évi XLVIII. tv , jogalapja az érintett személy önkéntes hozzájárulása.

2.2 Az adatkezelés célja és időtartama: Az érintett tájékoztatása a legfrissebb ajánlatokról, akciókról. Az adatkezelés az érintett hozzájárulásának visszavonásig történik.

2.3 A kezelt adatok köre:
név
e-mail cím

3.) Regisztrációval együtt járó adatkezelés

3.1 Adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja : Az Info tv. és a Polgári Törvénykönyv, jogalapja az érintett személy önkéntes hozzájárulása.

3.2 Az adatkezelés célja és időtartama: A regisztráció során megadott adatok tárolásával az Adatkezelő kényelmesebb szolgáltatást tud nyújtani. Az adatkezelés az érintett hozzájárulásának visszavonásig történik.

3.3 A kezelt adatok köre:
név
e mail cím
telefonszám, fax szám
szállítási és számlázási cím

4.) Regisztrációhoz nem kötött adatkezelése

4.1 Adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja : Az Info tv. és a Polgári Törvénykönyv, jogalapja az érintett személy önkéntes hozzájárulása.

4.2 Az adatkezelés célja és időtartama: A megrendelt szolgáltatás teljesítése. Az adatkezelés az érintett hozzájárulásának visszavonásig történik.

4.3 A kezelt adatok köre:
név
e mail cím
telefonszám, fax szám
szállítási és számlázási cím

Adatkezelés az Adatkezelő Facebook oldalán
Az Adatkezelő termékei, szolgáltatásai megismertetése, népszerűsítése céljából Facebook oldalt tart fenn. Az Adatkezelő facebook oldalán feltett kérdés nem minősül panasznak, továbbá a facebook oldalon a látogató által közzétett személyes adatot az Adatkezelő nem kezeli. Jogellenes vagy sértő tartalom publikálása esetén az Adatkezelő előzetes értesítés nélkül kizárhatja az érintettet a tagok közül, vagy törölheti a hozzászólását. Továbbá az Adatkezelő nem felel a Facebook látogatók által közzétett jogszabályt sértő tartalmakért, hozzászólásokért, továbbá nem felel semmilyen, a Facebook működéséből adódó hibáért, üzemzavarért.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok

A tájékoztatás kéréshez való jog
Bármely személy a megadott elérhetőségeken keresztül tájékoztatást kérhet arról, hogy az Adatkezelő milyen adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli. A kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 25 napon belül, a megadott elérhetőségre tájékoztatást kell küldeni.

A helyesbítéshez való jog
Bármely személy a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti bármely adatának módosítását. Erről kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 25 napon belül intézkedni kell és a megadott elérhetőségre tájékoztatást kell küldeni.

A törléshez való jog
Bármely személy a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti adatának törlését. Kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül meg kell tenni és a megadott elérhetőségre tájékoztatást kell küldeni.

A korlátozáshoz való jog
Az érintett a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti adatának korlátozását. A korlátozás addig tart, amíg a megjelölt indok szükségessé teszi az adatok zárolását. Korlátozás az alábbi esetekben kérhető:
• az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, helytállóságát vagy hiánytalanságát a fennálló kétség tisztázásának időtartamáig.,
• ha az adatok törlésének lenne helye, de az Érintett írásbeli nyilatkozata, vagy az adatkezelő rendelkezésére álló információk alapján megalapozottan feltételezhető, hogy az adatok törlése sértené az érintett jogos érdekeit, a törlés mellőzését
megalapozó jogos érdek fennállásának időtartamáig.,
• ha az adatok törlésének lenne helye, de az Adatkezelő vagy más közfeladatot ellátó szerv által vagy részvételével végzett, jogszabályban meghatározott vizsgálatok vagy eljárások- így különösen büntetőeljárás- során az adatok bizonyítékként való megőrzése szükséges, ezen vizsgálat vagy eljárás végleges, illetve jogerős lezárásig.

A tiltakozáshoz való jog
Bármely személy a megadott elérhetőségeken keresztül tiltakozhat az adatkezelés ellen. A tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül meg kell vizsgálni, annak megalapozottsága kérdésében döntést kell hozni és a döntésről a megadott elérhetőségre tájékoztatást kell küldeni.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat (kukac) naih.hu
URL https://naih.hu
koordináták: É 47°30’56”; K 18°59’57”
Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatátvevő az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A pert az érintett – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.

Adatbiztonság
Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. A nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítani kell, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők. Az adatbiztonság megtervezésekor és alkalmazásakor tekintettel kell lenni a technika mindenkori fejlettségére. Több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt kell választani, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan
nehézséget jelentene az adatkezelőnek.

Adatvédelmi incidens
Az adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. Az adatvédelmi incidens megfelelő és kellő idejű intézkedés hiányában fizikai, vagyoni vagy nem vagyoni károkat okozhat a természetes személyeknek, többek között a személyes adataik feletti rendelkezés elvesztését vagy a jogaik korlátozását, a hátrányos megkülönböztetést, a személyazonosság-lopást vagy a személyazonossággal való visszaélést. Az adatvédelmi incidenst indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb 72 órán belül be kell jelenteni az illetékes felügyeleti hatóságnál, kivéve, ha az elszámoltathatóság elvével összhangban bizonyítani lehet, hogy az adatvédelmi incidens valószínűleg nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Az érintett személyt késedelem nélkül tájékoztatni kell, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személy jogaira és szabadságára nézve, annak érdekében, hogy megtehesse a szükséges óvintézkedéseket.

Tájékoztatás sütik (cookie) alkalmazásáról
Az Adatkezelő a weboldalán cookie-kat (továbbiakban: süti) alkalmaz. A sütik olyan fájlok, melyek információt tárolnak a webes böngészőben. A sütik hasznosak, mivel engedélyezik a weboldalnak, hogy felismerje a felhasználói eszközt és ezáltal egy hatékonyabb, személyre szabott felhasználó élményt nyújtson. A cookie-k (sütik) nem tartalmaznak személyes adatokat és információkat, továbbá, nem alkalmasak az egyéni felhasználó azonosítására. A cookie-k (sütik) gyakran olyan egyéni azonosítót tartalmaznak – egy titkos, véletlenül generált számsort – amelyet a felhasználó eszköze tárol. A cookie-kat a szerver oldali szolgáltatók generálják a honlap interneten való jobb
megjelenése, és optimális működése érdekében. A honlap tulajdonosa, az Adatkezelő, cookie működéséért csak a honlapra látogatók tájékoztatása erejéig felelős. Néhány cookie a honlap bezárása után megszűnik, néhány pedig hosszabb időre tárolásra kerül számítógépén.

Az Adattkezelő honlapján használt cookie-k főbb jellemzői:

Referer cookiek: Azt rögzítik, hogy a látogató milyen külső oldalról érkezett a honlapra. Élettartamuk a böngésző bezárásáig tart.
Mobil verzió, design cookie: Érzékeli a látogató által használt eszközt és mobilon átvált teljes nézetre. Élettartama 365 nap.
Cookie elfogadás cookie: Az oldalra érkezéskor, a figyelmeztetőablakban elfogadja a cookiek tárolásáról szóló nyilatkozatot. Élettartama 365 nap.

A cookie-nak számos fajtája létezik, de általában két nagy csoportba sorolható:

(i) ideiglenes cookie, amelyet a honlap csak egy adott munkamenet során ( pl internetes bankolás biztonsági azonosítása alatt) helyez el a felhasználó eszközén,
(ii) állandó cookie, (pl egy honlap nyelvi beállítása), amely addig a számítógépen marad, amíg a felhasználó le nem törli azt.

A felhasználó hozzájárulását igénylő cookie esetében a tájékoztatás kapcsolódhat a honlap első látogatásához is abban az esetben, ha a sütik alkalmazásával együtt járó adatkezelés már az oldal felkeresésével megkezdődik. Azonban nem szükséges, hogy a sütikre vonatkozó tájékoztató teljes szövege megjelenjen a honlapon, elegendő egy linken keresztüli utalás a teljes tájékoztatás elérhetőségére. Az Adatkezelő weboldalának első alkalommal történő meglátogatásakor megjelenik egy süti banner. Ha a felhasználó az „Elfogadom” gombra nyom, vagy tovább folytatja a honlap látogatását, úgy elfogadja a sütik használatára vonatkozó irányelveket. Az Adatkezelő honlapja a weboldal használata során a látogatóról, illetve az általa böngészésre használt eszközről az alábbi adatokat rögzíti és kezeli:

• látogató által használt IP cím
• a böngésző típusa
• a böngészésre használt eszköz operációs rendszerének jellemzői (beállított nyelv)
• látogatás időpontja
• a meglátogatott funkció, vagy szolgáltatás

A weboldalon használt sütik önmagukban nem alkalmasak a felhasználó személyének beazonosítására.

Az Adatkezelő honlapján alkalmazott sütik:

1.) Technikailag elengedhetetlenül szükséges munkamenet (session) sütik
Ezen sütik elengedhetetlenek ahhoz, hogy a weboldal megfelelően működjön, ezek teszik lehetővé a weboldal különböző részei közötti navigálást és bizonyos funkciók használatát. Az adatkezelés jogalapja: az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az
információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv 13/A§ (3) bekezdése.
Az adatkezelés időtartama: kizárólag a látogató aktuális látogatására vonatkozik, a munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a sütik ezen fajtája automatikusan törlődik a számítógépről.

2.) Használatot elősegítő sütik (funkcionális sütik)
A funkcionális sütik a felhasználói élmény javítása érdekében észlelik, hogy a felhasználó milyen eszközzel nyitotta meg a honlapot, megjegyzi a felhasználó korábbi döntéseit (pl. a felhasználó választott jelszava, választott nyelv), ily módon jobb és személyre szabottabb
funkciókat kínálhat a felhasználónak. Ezen sütik lehetnek belső és külső sütik. Külső sütik, vagy harmadik feles sütik: Az Adatkezelő honlapján más szolgáltatók linkjei is megtalálhatók, – pl. Facebook, Youtube video linkje – amelyek az adott oldalra irányítanak.
Ezen oldalak is sütiket használnak, amelyekre a vonatkozó szabályokat az adott oldalon lehet megtalálni. Az Adatkezelő nem ellenőrzi harmadik felek oldalait, így nem felelős más külső weboldal tartalmáért.
Az adatkezelés jogalapja: a honlap látogató önkéntes hozzájárulása (Info tv. 5.§ (1) bek a.) pont)
Az adatkezelés időtartama: 6 hónap

3.) Analitikai, vagy teljesítményt biztosító sütik
Ezen sütik abban segítenek, hogy az Adatkezelő megkülönböztesse a honlap látogatóit és adatokat gyűjtsön arról, hogy a látogatók, hogyan viselkednek a weboldalon. Ezen sütik nem gyűjtenek a felhasználót azonosítani képes információt, az adatokat összesítve és névtelenül tárolják.

Ilyen sütik az alábbiak:

Google Adwords cookie: Amikor az Érintett meglátogatja a honlapot, az Érintett cookie azonosítója hozzáadódik a remarketing listához. A Google cookie-kat (pl. a NID és SID cookie-kat) használ a Google-termékekben, így például a Google keresésben látható hirdetések testreszabásához. Az ilyen cookie-kat például arra használja, hogy megjegyezze az Érintett legutóbbi kereséseit, az egyes hirdetők
hirdetéseivel, vagy a keresési eredményekkel való korábbi interakcióit, továbbá a hirdetők webhelyein tett látogatásait.
Az AdWords konverziókövetés funkciója is cookie-kat használ. A hirdetésből eredő értékesítések és egyéb konverziók követésére cookie-kat ment a felhasználó számítógépére, amikor az adott személy egy hirdetésre kattint. A cookie-k néhány gyakori alkalmazási módja: a hirdetések kiválasztása annak alapján, hogy mi a releváns az adott felhasználó esetén, a kampányok teljesítményéről szóló jelentések tökéletesítése és a felhasználó által már megtekintett hirdetések megjelenítésének elkerülése. Ezen a sütik segítenek abban, hogy az erre épülő statisztikákból az Adatkezelő megtudja, hogy az Érintett mely termék/szolgáltatás után érdeklődik.

Google Analytics cookie: A Google Analytics a Google elemző eszköze, amely abban segít a honlapok és alkalmazások tulajdonosainak, (Adatkezelő), hogy pontosabb képet kapjon látogatóik tevékenységeiről. A szolgáltatás cookie-kat használhat, hogy információkat gyűjtsön és jelentést készítsen a honlap használatára vonatkozó statisztikai adatokból anélkül, hogy egyénileg azonosítaná a látogatókat a Google számára. A Google Analytics által használt fő cookie a „__ga” cookie. A webhelyhasználati statisztikai adatokból készülő jelentések mellett a Google Analytics – az előbbiekben ismertetett néhány hirdetési cookieval együtt – felhasználható arra is, hogy az Adatkezelő relevánsabb hirdetéseket jelenítsen meg a Google termékekben (például a Google keresésben) és az interneten, illetve hogy fel tudja mérni, hogy a honlapon mely oldalak, azon belül melyik témák érdeklik legjobban a látogatókat.

Sütik kezelése, törlése:
A sütiket a használt böngészőprogramban lehet törölni, vagy letiltani. A böngészők alapértelmezett módon engedélyezik a sütik elhelyezését, ezt a böngésző beállításával lehet letiltani, valamint a meglévőket törölni. Ha az Érintett kikapcsolja a cookie-k beállítását az internetböngészőben, akkor a honlap nem minden funkciója használható teljes mértékben.

A cookie-k törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken érhető el:
Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/deletemanagecookies#ie=ie-11
Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-onyourcomputer
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok:

– AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet).
– 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról.
– 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.
– Polgári Törvénykönyv
– 2000. évi C. törvény a számvitelről
– 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenységről